Tính dung lượng lưu trữ và thời gian

Cách tính dung lượng video lưu trữ và thời gian ghi đè lên dữ liệu cũ nhất.

Bảng tính dung lượng Video và thời gian lưu trữ.

Video Surveillance Bandwidth & Storage Capacity Calculator

Video Setting

Storage Capacity

Resolution

Video Quality

Bitrate

1 Second

1 Hour

1 Day

1 Month

3MP (2048*1536)

Best

8,192Kbps

1,024KB

3,600MB

84GB

2.47TB

Better

7,168Kbps

896KB

3,150MB

74GB

2.16TB

Good

6,136Kbps

767KB

2,696MB

63GB

1.85TB

Bad

4,096Kbps

512KB

1,800MB

42GB

1.24TB

1080P (1920*1080)

Best

8,192Kbps

1,024KB

3,600MB

84GB

2.47TB

Better

6,136Kbps

767KB

2,696MB

63GB

1.85TB

Good

4,096Kbps

512KB

1,800MB

42GB

1.24TB

Bad

2,048Kbps

256KB

900MB

21GB

.62TB

720P (1280*720)

Best

4,096Kbps

512KB

1,800MB

42GB

1.24TB

Better

3,072Kbps

384KB

1,350MB

32GB

.93TB

Good

2,048Kbps

256KB

900MB

21GB

.62TB

Bad

1,024Kbps

128KB

450MB

11GB

.31TB

D1 (704*576)

Best

2,048Kbps

256KB

900MB

21GB

.62TB

Better

1,536Kbps

192KB

675MB

16GB

.46TB

Good

1,024Kbps

128KB

450MB

11GB

.31TB

Bad

512Kbps

64KB

225MB

5GB

.15TB

2CIF (704*288)

Best

1,024Kbps

128KB

450MB

11GB

.31TB

Better

716Kbps

90KB

315MB

7GB

.22TB

Good

512Kbps

64KB

225MB

5GB

.15TB

Bad

384Kbps

48KB

169MB

4GB

.12TB

CIF (352*288)

Best

512Kbps

64KB

225MB

5GB

.15TB

Better

384Kbps

48KB

169MB

4GB

.12TB

Good

256Kbps

32KB

113MB

3GB

.08TB

Bad

128Kbps

16KB

56MB

1GB

.04TB

QCIF (176*144)

Best

256Kbps

32KB

113MB

3GB

.08TB

Better

192Kbps

24KB

84MB

2GB

.06TB

Good

128Kbps

16KB

56MB

1GB

.04TB

Bad

64Kbps

8KB

28MB

1GB

.02TB

Switch Configration

Type

Video Bitrate

Max Channels

Download Speed

10M Switch

2048Kbps

5

1.2Mb/s

1024Kbps

10

1.2Mb/s

512Kbps

20

1.2Mb/s

100M Switch

2048Kbps

50

12.8Mb/s

1024Kbps

100

12.8Mb/s

512Kbps

200

12.8Mb/s

1000M Switch

2048Kbps

500

128Mb/s

1024Kbps

1000

128Mb/s

512Kbps

2000

128Mb/s

Cùng chuyên mục
Camera Focus